Πράσινες Επιχειρήσεις

Η ELPEDISON νοιάζεται έμπρακτα για το περιβάλλον και προσφέρει στους επιχειρησιακούς της πελάτες την υπηρεσία "Green Certificate". 

H υπηρεσία "Green Certificate" επιτρέπει στους εταιρικούς πελάτες της ELPEDISON να αποκτήσουν “πράσινη” ενέργεια που παράγεται 100% από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργεια (ΑΠΕ).

Η υπηρεσία "Green Certificate" βασίζεται στο σύστημα Εγγυήσεων Προέλευσης (EΠ).

Όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο­βουλίου και του Συμβουλίου και στην Υπουργική Απόφαση ∆6/Φ1/οικ.8786 (ΦΕΚ 646/14.5.2010), η Εγγύησης Προέλευσης είναι το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον αρμόδιο Φορέα Έκδοσης και το οποίο πιστοποιεί την προέλευση ηλεκτρικής ενέργειας 1MWh που παράγεται από ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) ή ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) σε μια εγκατάσταση για ορισμένη χρονική περίοδο.

Οι πελάτες της ELPEDISON, που έχουν αποκτήσει την υπηρεσία "Green Certificate", για κάθε μεγαβατώρα (MWh) ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν, προμηθεύονται από την ELPEDISON ίση ποσότητα σε Εγγυήσεις Προέλευσης, τις οποίες η ELPEDISON διασφαλίζει μέσω τοπικών παραγωγών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή και αιολική).

Η ELPEDISON και οι πελάτες της, μέσα από το πρόγραμμα Εγγυήσεων Προέλευσης, συμβάλλει στη χρηματοδότηση νέων μονάδων ΑΠΕ στην Ελλάδα.

Επιπλέον, μέσω της υπηρεσίας "Green Certificate", η ELPEDISON βοηθά τους εταιρικούς της πελάτες να ενισχύσουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη τους και ταυτόχρονα να μειώνουνε το ενεργειακό τους αποτύπωμα.

Η πρωτοβουλία "Green Certificate" της ELPEDISON εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη και της παροχής «πράσινης» ενέργειας στην κοινωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Green Certificate, μπορείτε:

  • να επικοινωνήσετε με το Διεύθυνση Πωλήσεων στο 210 3441112
    ή
  • να στείλετε email στο sales@elpedison.gr

business are going green