Νομοθεσίες

ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ - ΝΟΜΟΣ 4342/2015 (ΦΕΚ Α' 143)

Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση του 2012 θεσπίζει δέσμη δεσμευτικών μέτρων που θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει το στόχο της για ενεργειακή απόδοση κατά 20% έως το 2020. Σύμφωνα με την οδηγία, όλες οι χώρες της ΕΕ υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ενέργεια πιο αποτελεσματικά σε όλα τα στάδια της ενεργειακής αλυσίδας, από την παραγωγή έως την τελική κατανάλωση.

Στις 30 Νοεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) πρότεινε επικαιροποίηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, με νέο στόχο το 30% της ενεργειακής απόδοσης έως το 2030, καθώς και για μέτρα διασφάλισης της τήρησης του νέου αυτού στόχου.

Τα νέα εθνικά μέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τη βιομηχανία.

 Για παράδειγμα:

• Οι διανομείς ενέργειας ή οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας πρέπει να επιτύχουν 1,5% εξοικονόμηση ενέργειας ετησίως μέσω της εφαρμογής μέτρων ενεργειακής απόδοσης

• Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να επιλέξουν να λάβουν άλλα μέτρα πολιτικής για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές, όπως η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων θέρμανσης, η εγκατάσταση διπλών υαλοπινάκων ή μονωτικών οροφών

• Ο δημόσιος τομέας στις χώρες της ΕΕ πρέπει να αγοράσει κτίρια, προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης

• Κάθε χρόνο, οι κυβερνήσεις σε χώρες της ΕΕ πρέπει να πραγματοποιούν ενεργειακά αποδοτικές εργασίες ανακαίνισης τουλάχιστον κατά 3% (ανά έκταση) των κτιρίων που κατέχουν και καταλαμβάνουν

• Οι καταναλωτές ενέργειας πρέπει να έχουν την εξουσία να διαχειρίζονται καλύτερα την κατανάλωση. Αυτό περιλαμβάνει εύκολη και ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένα κατανάλωσης

• Εθνικά κίνητρα για τις ΜΜΕ να υποβάλλονται σε ενεργειακούς ελέγχους

Οι μεγάλες εταιρείες θα διενεργούν ελέγχους της κατανάλωσης ενέργειας για να εντοπίσουν τρόπους μείωσής της.

• Παρακολούθηση των επιπέδων απόδοσης των νέων μονάδων παραγωγής ενέργειας

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Νόμος 4342/2015 (ΦΕΚ Α' 143), άρθρο 10
Υ.Α. 175275/22.05.2018 (ΦΕΚ Β΄ 1927/30.05.2018)

Σύμφωνα με το Άρθρο 10 του νόμου 4342/2015, σε όλους τους τελικούς καταναλωτές πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ενεργειακών ελέγχων υψηλής ποιότητας, οι οποίοι πρέπει να είναι οικονομικώς αποδοτικοί. Οι έλεγχοι αυτοί διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

α) Κατηγορία Α' : κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων έως και δύο χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (2.000 τ.μ.), εμπορικά καταστήματα έως και δύο χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (2.000 τ.μ.) και επαγγελματικά εργαστήρια με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνει τα είκοσι δύο κιλοβάτ (22 kW) ή θερμική τα πενήντα κιλοβάτ (50 kW).

β) Κατηγορία Β' : κτίρια γραφείων άνω των δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (2.000 τ.μ.), εμπορικά κτίρια άνω των δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (2.000 τ.μ.), υπόλοιπα κτίρια που στεγάζουν χρήσεις του τριτογενούς τομέα (όπως σχολικά κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κ.α.) και βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις με συνολική εγκατεστημένη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα χίλια κιλοβάτ (1.000 kW).

γ) Κατηγορία Γ' : βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις με συνολική εγκατεστημένη ισχύ άνω των χιλίων κιλοβάτ (1.000 kW).

Οι ενεργειακοί έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι και διενεργούνται από έναν ή περισσότερους ειδικευμένους ενεργειακούς ελεγκτές (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών του ΥΠΕΝ). Οι εκθέσεις αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων υποβάλλονται από τους ενεργειακούς ελεγκτές στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων του ΥΠΕΝ.

Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ (επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 250 εργαζομένους και των οποίων ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρώ) υποχρεούνται να υποβληθούν σε ενεργειακό έλεγχο διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικώς αποδοτικό τρόπο, βάσει των ελάχιστων κριτηρίων (που ορίζονται σε παράρτημα του νόμου), από ενεργειακούς ελεγκτές εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου και στη συνέχεια να υποβάλλονται σε νέο έλεγχο σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία διεξαγωγής του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ και εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, εξαιρούνται από την παραπάνω απαίτηση, μόνο υπό τον όρο ότι το εν λόγω σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο βάσει των ελάχιστων κριτηρίων του νόμου.

Οι ενεργειακοί έλεγχοι μπορεί να είναι μεμονωμένοι ή να αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου περιβαλλοντικού ελέγχου. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν αξιολόγηση του τεχνικώς και οικονομικώς εφικτού της σύνδεσης με υφιστάμενο ή σχεδιαζόμενο δίκτυο τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης.

Τι περιέχουν οι Ενεργειακοί Έλεγχοι;

Το πεδίο εφαρμογής του ενεργειακού ελέγχου πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της επιχείρησης.

Για να καταστεί δυνατή η εστίαση στις κύριες χρήσεις ενέργειας κατά τον ενεργειακό έλεγχο, πρώτα ορίζεται η ενεργειακή γραμμή βάσης.

Η περίοδος βάσης για τη δημιουργία της ενεργειακής γραμμής βάσης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τους τελευταίους δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες και εντός των τελευταίων δύο (2) ετών πριν από την εκτέλεση του ενεργειακού ελέγχου και είναι κοινή για όλες τις πηγές ενέργειας.

Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4342/2015, το οποίο δεν καλύπτει το ενενήντα τοις εκατό (90%) της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, επιβάλλεται να εκτελέσουν ενεργειακό έλεγχο μόνο για το υπολειπόμενο ποσοστό ή να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής του συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης, έως ότου καλυφθεί το προβλεπόμενο όριο.

Οι ενεργειακοί έλεγχοι αφορούν στο σύνολο της κατανάλωσης ενέργειας των νομικά ανεξάρτητων επιχειρήσεων, που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια.

Τι περιέχει η έκθεση αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου και πώς υποβάλλεται;

Η έκθεση αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων περιλαμβάνει:

α) τη μεθοδολογία συλλογής δεδομένων

β) την κατάρτιση ενεργειακών ισοζυγίων της παρεχόμενης και τελικής χρήσης ενέργειας

γ) τον καθορισμό δεικτών εξοικονόμησης ενέργειας και τη δημιουργία ενεργειακής γραμμής βάσης κατανάλωσης

δ) την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των ενεργειακών επιδόσεων

ε) τον εντοπισμό και ανάλυση κόστους κύκλου ζωής, όπου αυτό κρίνεται δυνατόν, για την αποτύπωση των άμεσων και μελλοντικών δαπανών των εναλλακτικών προτεινόμενων σχεδίων εξοικονόμησης ενέργειας.