Νομοθεσίες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ) 

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), όπως ορίζεται στην οδηγία 2010/31/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινο­βουλίου και του Συμβουλίου και στο νόμο 4122/2013 (ΦΕΚ 42/19-02-2013),  είναι ένα αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας έγγραφο, που ενημερώνει το χρήστη/ ιδιοκτήτη σχετικά με την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κατατάσσει τα κτίρια σε ενεργειακές κατηγορίες με κλίμακα από το Α μέχρι το Η, όπου η κατηγορία Α αντιπροσωπεύει τα κτίρια ή τις κτιριακές μονάδες με την πιο υψηλή ενεργειακή απόδοση.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης εκδίδεται από τον ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος έχει ενταχθεί στο ειδικό μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών - BuildingrCert και συνοδεύεται από συστάσεις για τη λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, με σκοπό τη μείωση των λειτουργικών & ενεργειακών δαπανών ενός κτιρίου.

Η ενεργειακή επιθεώρηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διάγνωσης της ενεργειακής κατάστασης των υφιστάμενων κτιρίων, της κατάταξής τους σε ενεργειακή κατηγορία, των δυνατοτήτων βελτίωσης της ενεργειακής κατάστασής τους. Η κατάταξη του κτιρίου σε ενεργειακή κατηγορία γίνεται βάσει του λόγου της κατανάλωσης του κτιρίου προς την κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς.

Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ., των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια κ.λπ.), ως εξής:

Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα:

  • με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.

Υφιστάμενα:

  • για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (π.χ. διαμέρισμα).

  • για κάθε ενοικίαση ενιαίου κτιρίου και ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (π.χ. διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.

Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον».

certification