Πιστοποιήσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ)

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), όπως ορίζεται στην οδηγία 2010/31/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινο­βουλίου και του Συμβουλίου και στο νόμο 4122/2013 (ΦΕΚ 42/19-02-2013),  είναι ένα αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας έγγραφο, που ενημερώνει το χρήστη/ ιδιοκτήτη σχετικά με την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κατατάσσει τα κτίρια σε ενεργειακές κατηγορίες με κλίμακα από το Α μέχρι το Η, όπου η κατηγορία Α αντιπροσωπεύει τα κτίρια ή τις κτιριακές μονάδες με την πιο υψηλή ενεργειακή απόδοση.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης εκδίδεται από τον ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος έχει ενταχθεί στο ειδικό μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών - BuildingCert και συνοδεύεται από συστάσεις για τη λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, με σκοπό τη μείωση των λειτουργικών & ενεργειακών δαπανών ενός κτιρίου.

Η ενεργειακή επιθεώρηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διάγνωσης της ενεργειακής κατάστασης των υφιστάμενων κτιρίων, της κατάταξής τους σε ενεργειακή κατηγορία, των δυνατοτήτων βελτίωσης της ενεργειακής κατάστασής τους. Η κατάταξη του κτιρίου σε ενεργειακή κατηγορία γίνεται βάσει του λόγου της κατανάλωσης του κτιρίου προς την κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς.

Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ., των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής:

Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα:

 • με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.

Υφιστάμενα:

 • για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (π.χ. διαμέρισμα).

 • για κάθε ενοικίαση ενιαίου κτιρίου και ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (π.χ. διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.

 

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 50001:2011

Σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κράτη μέλη πρέπει να δεσμευτούν για σταδιακή μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Το πρότυπο ISO 50001:2011 για την Ενεργειακή Διαχείριση είναι το πλέον αναγνωρισμένο ενεργειακό εργαλείο που οδηγεί σε πρακτικές μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και συντελεί σε οικονομικά και ενεργειακά οφέλη για την επιχείρηση.

Η εφαρμογή του πρότυπου ISO 50001:2011 έχει ως στόχο την εγκατάσταση των απαιτούμενων διαδικασιών που θα οδηγήσουν στη βέλτιστη ενεργειακή επίδοση.

Το πρότυπο βασίζεται στη μεθοδολογία της αρχής του Deming «Σχεδιάζω - Εκτελώ - Ελέγχω - Βελτιώνω» και απαιτεί πέραν των συστημικών προδιαγραφών (ελέγχου τεκμηρίωσης, εκπαίδευσης προσωπικού, παρακολούθησης των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, της επιθεώρησης και ανασκόπησης) κυρίως τα παρακάτω:

 • την καθιέρωση κατάλληλης ενεργειακής πολιτικής

 • τον προσδιορισμό των ενεργειακών πλευρών / αναγκών και εντοπισμό ευκαιριών ενεργειακής βελτίωσης

 • τον προσδιορισμό των νομικών και άλλων απαιτήσεων αναφορικά με τις ενεργειακές του πλευρές του οργανισμού

 • τον καθορισμό συγκεκριμένων αντικειμενικών σκοπών και στόχων αναφορικά με την αποδοτική χρήση ενέργειας, η υλοποίηση των οποίων ολοκληρώνεται με την εφαρμογή προγραμμάτων συστηματικής διαχείρισης της ενέργειας

 • την καθιέρωση οργανωτικής δομής για μια αποτελεσματική εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας.

Οφέλη της εφαρμογής και πιστοποίησης συστήματος ενεργειακής διαχείρισης:

 • Άμεση εξοικονόμηση ενέργειας

 • Μείωση λειτουργικού κόστους και κόστους παραγωγής

 • Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

 • Βελτίωση οικολογικού & ενεργειακού αποτυπώματος

 • Βελτίωση της εικόνας της εταιρείας

 • Συμμόρφωση με νομοθετικές απαιτήσεις

 • Βελτίωση ενεργειακής & περιβαλλοντικής συνείδησης του προσωπικού

Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143Α/9-11-2015)

Σύμφωνα με τον Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143Α/9-11-2015), ο οποίος αποτελεί την εναρμόνιση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ (επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 250 εργαζομένους και των οποίων ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρώ) υποχρεούνται να υποβληθούν σε ενεργειακό έλεγχο διεξαγόμενο µε ανεξάρτητο και οικονομικώς αποδοτικό τρόπο από ενεργειακούς ελεγκτές εντός 1 έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου και στη συνέχεια να υποβάλλονται σε νέο έλεγχο σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 4 ετών από την ημερομηνία διεξαγωγής του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

Όμως, οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ και εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα µε τα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα  (π.χ. ISO 50001), εξαιρούνται από τις απαιτήσεις για έλεγχο από ενεργειακούς ελεγκτές, υπό τον όρο ότι το εν λόγω Σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο βάσει των ελάχιστων κριτηρίων που ορίζονται στο Παράρτημα VΙ του Νόμου.